نتیجه امتحانات

GCSE

————————

دانش آموزان مدرسه تربیت که نامشان در زیر

 نوشته شده همه به دریافت

 A*

.نایل شده اند

شورای مدرسه تربیت از زحمات

 خانم مرضیه محمودی آموزگار این کلاس تشکر

کرده و تبریکات خود را تقدیم اولیاء و دانش

  آموزان نموده آرزوی موفقیت بیشتر برای آنان

.مینماید

محمد کیانی نیا – درسا آرام – آرسام کوشکی – نیروان چهره

سنا ابراهیمی – آرشام نیکوئی منفرد – سونیا حسین پور    

 

 

Result of the GCSE examination

The following Students of GCSE

Class in Tarbiyat School passed

Their Persian exam with A*

Tarbiyat School Mrs. Mahmousi

Their teacher and congratulates

parents and the students & wish

them more success in the future.

Mohamad Kiani Nia

Dorsa Aram

Arsam Kooshki

Nirvan Chereh

Sana Ebrahimi

Arsham Nikooei Monfared

Sonia Hossein Pour

 

 

 A-Level Result نتیجه امتحان ایلول

    امیر حسین گنج خانی

B

از خانم سهیلا مهرجویی و کمکیار ایشان خانم مریم غفاری تشکر می‌کنیم و به امیر حسین تبریک گفته موفقیت او را آرزو می نماییم